One Phase Power Meter

Power Meter ใช้กับไฟฟ้าแบบเฟสเดียว เหมาะกับการติดตั้งตามบ้านเพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

Learn more

Three Phase Power Meter

Power Meter ใช้กับไฟฟ้าแบบสามเฟส เหมาะกับการติดตั้งตามอาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

Learn more

Contact us


    Contact us